2023 YILI SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU


 

 

DEMİRCİOĞLU PARKOTEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK RAPORU 2023

 

 

ÇEVRESELKONULAR

 

·    Otelimiziçin entegre politikası güncellenmiş ve çalışmalarımız bu politika çerçevesinde, çevreyeolan etkimiziminimuma çekmeyihedefleyerek sürdürülmüştür.

·    Entegrepolitikamız misafirve personelduyuru panosundailan edilmiştir,web sitemizdeyayınlanmaktadır.

·    Misafir odalarında pencereler açıkken klimaların çalışması otomatik olarak engellenmektedir (switchlerdüzenli olarakkontrol edilmekte,çalışmayanların yenileriyle değişimi sağlanmaktadır).

·    Muhtelif zamanlarda çevre yönetimi konularında danışman firmamız tarafından tüm departman çalışanlarıylaeğitimler vetoplantılar yapılmışve bu toplantılar kayıtaltına alınmıştır.

·    Suve enerjitasarrufu konusundapersonel alanlarınabilgilendirme yazıları asılmışve personellerimizeeğitimler verilmiştir.

·    Otelimizde enerji tüketimi yapan tüm araç ve gereçlerin envanteri çıkarılmış yenileme ve iyileştirmeçalışmalarına başlanmıştır. Bundansonraki süreçteçevre dostuürün alımınakarar verilmiştir.A sınıfı ürünlersatın alınmasına özen gösterilmektedir.

·    Atıkmiktarını azaltmakamacıyla satınalınacak yiyecekve içecekürünlerinin mümkünolduğunca yereltedarikçilerden vebüyük ambalajlıalımına özengösterilmektedir.

·    Odalarımızdabulunan linenprosedürü uygulaması sürdürülmekte, böylecegereksiz su vedeterjan tüketimi önlenmektedir.

·    Suve enerjitüketim kayıtlarıgünlük, aylıkve yıllıkolarak tutulmayadevam edilmektedir.


 

ENERJİ VE SUTÜKETİMİ DEĞERLENDİRMELERİ

 

 

·        2024yılında enerjitüketimlerimizi %3azaltmayı, Su tüketimimizi %2 ve Atık miktarımızı %5 azaltmayıhedefliyoruz.

 

 

1.     SOSYAL PROJELER

 

Tesispolitikasına uygun olarak,markamızın getirdiği sosyalsorumluluk anlayışı ilebaşta çalışanlarolmak üzere misafir veyerel halkınbilinçlendirilmesi ve sürekliliğininsağlanması üzeresosyal projelerplanlanmıştır.

 

İşletmefiziksel koşullarınel verdiğioranda engelsizerişime destekolmaktadır. Otelimiz deengelli odası ve rampalarbulunmaktadır.

 

YapılanProjeler:

 

Kadınlarıgece mesaiyebırakmama, ağır işteçalıştırmama, çocuk yaştaişçi çalıştırmamagibi pozitifayrımcılık yaptıkve yapmayadevam ediyoruz.

 

Tümçalışanlara sosyalgüvenlik sistemininsağladığı sağlıkhizmeti vermektedir.

 

Hayvan barınağına artanyiyeceklerin düzenli olarakgönderilerek ve sokakhayvanlarının yaşamasına imkânsağlanmaktadır.

 

 


 

 

ÇEVREİLERLEME RAPORU

1.    YASALGEREKLİLİKLER

 

Tesisimizde2023 yılıiçin canlımüzik yayınizni alınmıştır.Tesisin Çevreizni alınmışolup 5yıl geçerlidir.

Çevreile ilgili(ÇED gereklideğildir, SıfırAtık Belgesi vb)yasal zorunluluk kapsamındaki tümgerekliliklerimizi yerine getirip,yasal zorunluluklarımızıtakip etmekteyiz.

 

PERSONELİLERLEME RAPORU

 

PersonelYemekhanesine dilek, önerive şikâyetkutusu konulmuştur.Bu kutununanahtarı üstyönetimde olup,personelin dilek,şikâyet veönerilerinin buşekilde üstyönetime ulaştırılması kolaylaştırılmıştır.

 

Personellereen azasgari ücretinyanında yemekverilmektedir. Personellerimizin kıyafetleriotelimiz tarafındançamaşırhanede yıkanmaktadır.

Her ay,ay içerisindedoğan tümçalışanların doğum günükutlamaları yapılmaktadır.

 

Sürekli eğitimeönem vererek periyodikolarak değişikkonularda (Departmanİş BaşıEğitimleri, İşSağlığı veİş Güvenliği, Yangın, Çevre,Sertifikalı İlkyardım Eğitimigibi) eğitimler verilmektedir.

 

SOSYALKONULAR, İNSANABAKIŞ AÇISI VEYEREL TOPLUMİLİŞKİLERİNE YÖNELİKFAALİYETLER

 

2024Yılı Hedeflerimizve 2023Yılında Kaydedilen GelişmelereYönelik İlerlemeRaporu

 

·        DemircioğluPark Otel çevrenin, çalışanların veiçinde bulunduğutoplumun gelişiminekatkıda bulunmayı sorumlulukları içindegörür.

 

·        Bölgede kültürel zenginliği ve yerel üreticileri destekler, yerel ekonomiye katkı sağlar. Yerel ürünleri tercih ederve tesisinbulunduğu bölgelerdeyaşayan insanlara imkânısağlar.

 

·        Mevcutpersonel ileuzun süreliçalışmayı hedefler.Bilgi, görgüve becerilerininarttırılması ile ilgilieğitim programları uygular.

 

·        İşletmemizdeengelli personelistihdam edilmesineönem verilir.

 

·        İşletmemiz,yerel halkı veöğrencileri imkânları dâhilindedestekler.

 

·        Restorandabulunan menüdeyemekler, kültürelyapısı, müzikleri,misafirlere tanıtılır.

 

Demircioğlu Park Hotel